ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНА ОСВІТА м.КИЄВА Управління професійної освіти
e-mail Друк PDF

Основними завданнями відділу є:

- участь у забезпеченні реалізації державної політики у сфері професійно технічної освіти, повної загальної середньої освіти, науково технічної, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності;

- забезпечення розвитку системи професійно-технічної освіти з метою формування гармонійно розвиненої, соціально активної, творчої особистості;

- створення в межах своїх повноважень умов для реалізації рівних прав громадян України на професійну освіту, соціального захисту учнів, педагогічних, інших працівників навчальних закладів професійно технічної освіти;

- створення умов для здобуття громадянами професійно-технічної освіти відповідно до їх покликань, індивідуальних здібностей і можливостей, їх перепідготовки та підвищення кваліфікації;

- задоволення потреб економіки міста Києва, країни у кваліфікованих конкурентоспроможних на ринку праці робітниках;

- сприяння в реалізації державної політики зайнятості населення;

- контроль за дотриманням актів законодавства з питань професійно-технічної освіти, забезпечення професійно-технічними навчальними закладами державних вимог щодо змісту, рівня, обсягів професійно-технічної освіти;

- контроль за дотриманням ліцензійних умов підготовки робітничих кадрів підприємств, установ, організацій різних форм власності та підпорядкування;

- організація кадрового і науково-методичного забезпечення навчально виховного процесу у межах своїх повноважень;

- сприяння зміцненню матеріально-технічної бази та методичного забезпечення, удосконалення мережі професійно-технічних навчальних закладів до потреб регіону, вимог ринкових економічних відносин, інтересів і запитів населення;

- упровадження нових методів та прогресивних технологій навчання у відповідності до розвитку науки і технології виробництва, змін у суспільних відносинах, структурі економіки;

- забезпечення сучасних підходів до виховання молоді, підвищення рівня її національної свідомості і гідності, духовного, культурного та фізичного вдосконалення, формування їх як громадян, відданих інтересам держави.

Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

- здійснює безпосереднє керівництво діяльністю підвідомчими професійно-технічними навчальними закладами, підприємствами, установами і організаціями різних форм власності та підпорядкування, які здійснюють освітню діяльність у сфері професійно-технінчої освіти;

- аналізує стан професійно-технічної освіти в місті Києві, прогнозує та розробляє регіональні програми розвитку професійно-технічної освіти, організовує і контролює їх виконання;

- упроваджує рекомендовані Міністерством освіти і науки нові освітні програми, інші педагогічні розробки, погоджує регіональний компонент у змісті освіти;

- прогнозує та здійснює практичні заходи щодо розвитку мережі професійно-технічних навчальних закладів міста, вносить у встановленому порядку пропозиції до місцевих органів влади, Міністерства освіти і науки України щодо їх створення, реорганізації та ліквідації;

- організовує роботу в межах своєї компетенції щодо ліцензування та атестації  професійно-технічних  навчальних  закладів,   проведення  атестації педагогічних працівників;

- координує роботу підприємств, установ, організацій незалежно від їх форм власності і підпорядкування та взаємодію позашкільних, загальноосвітніх та вищих навчальних закладів з питань підготовки кваліфікованих робітників;

- аналізує виконання директорами професійно-технічних навчальних закладів умов трудових договорів (контрактів) і вносить пропозиції щодо встановлення (скорочення),  продовження термінів дії або розірвання (припинення) укладених трудових угод (контрактів);

- розглядає питання та вносить в установленому порядку пропозиції щодо відзначення працівників професійно-технічної освіти державними нагородами, присвоєння їм почесних звань;

запроваджує нові форми морального та матеріального стимулювання праці педагогічних та інших працівників професійно технічної освіти;

- формує замовлення на навчально-методичну літературу, програми навчальних предметів, посібники, бланки звітності та документи про освіту;

- здійснює роботу над виявленням обдарованої молоді та сприянням її розвитку, організовує проведення олімпіад, конкурсів серед учнів та педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів;

- забезпечує в межах своїх повноважень виконання законодавства щодо функціонування української мови як державної, створення умов для розвитку мов інших національностей;

- здійснює роботу щодо створення безпечних умов життєдіяльності учнів та працівників професійно-технічних навчальних закладів;

- здійснює роботу, спрямовану на впровадження в навчальний процес досягнень науки і техніки, позитивного досвіду підготовки кваліфікованих робітників;

- готує і в установленому порядку подає статистичну звітність про стан і розвиток професійно-технічної освіти міста;

- забезпечує розгляд заяв, скарг, звернень громадян, вживає заходів щодо усунення причин, які їх викликають;

- веде власне діловодство, аналізує та узагальнює інформацію з питань, що входять до його повноважень;

- вносить на розгляд Міністерства освіти і науки пропозиції щодо запровадження експериментальних навчальних планів професійно-технічних навчальних закладів, нових освітніх програм, педагогічних новацій і технологій та надання навчальним закладам статусу експериментальних;

- залучає до реалізації освітніх програм творчі спілки, національно-культурні товариства, громадські організації (зокрема молодіжні), що зареєстровані в порядку, визначеному законодавством;

- разом з органами охорони здоров'я здійснює загальний контроль за охороною здоров'я учнів, здійсненням оздоровчих заходів, створенням безпечних умов навчання і праці учасників навчально-виховного процессу в професійно-технінчих навчальних закладах;

- вживає заходів щодо захисту прав та інтересів неповнолітніх, у тому числі дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

- сприяє розвитку діючих та створенню нових форм науково-технічної, науково-технологічної та інноваційної діяльності в ПТНЗ;

- бере участь, за дорученням Міністерства освіти і науки, у проведенні експертизи інноваційних пропозицій для включення їх до національних, державних та регіональних програм.

 

28 листопада 2018На даний момент 15 гостей на сайті

Опитування

Якої інформації повинно бути більше?
 
Користувачі : 4
Зміст : 1311
Посилання : 39
Переглянути хіти змісту : 1827594